Banner

Jungtuvių apeigos bažnyčioje

Ceremonija bažnyčioje


1. Visiems stovint, kunigas šiais ar panašiais žodžiais kreipiasi į jaunuosius:
Brangūs sužadėtiniai! Jūs atėjote į Dievo namus, kad Bažnyčios įgaliotinio ir čia esančių liudytojų akivaizdoje Viešpats užantspauduotų jūsų nutarimą susituokti.
Anksčiau Kristus Krikšto sakramentu jums suteikė pirminę ir būtiniausią išganymo malonę - jus paskyrė šventam gyvenimui. Šiandien Santuokos sakramentu jus sustiprins amžinai tarpusavio meilei ir ištikimybei tesėti bei kitoms garbingoms susituokusiųjų pareigoms atlikti ir praturtins naujomis dvasinėmis dovanomis.
Tad Bažnyčios vardu kiekvieną klausiu apie jūsų pasiryžimus.
Klausimai pirmos priesaikos
2. Kunigas klausia jaunuosius, ar jie atėjo niekieno neverčiami, gerai apsigalvoję. Klausia pirma jaunąjį, paskui jaunąją:
N, ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę?
Jaunasis: Esu! (Taip!)
Kunigas kreipiasi į jaunąją:
N, ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinio?
Jaunoji: Esu! (Taip!)
Kunigas klausia abu:
Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti?
Kiekvienas atsako: Pasižadu! (Taip!)
Tolesnį klausimą galima praleisti, atsižvelgiant į tuokiamųjų amžių ar aplinkybes.
Kunigas: Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir Bažnyčia?
Jaunieji: Sutinkame! (Taip!)
Kunigas: Tesuteikia jums Dievas savo malonės, kad tai, ką pasižadate, būtų jūsų šeimos gyvenimo pagrindas.
Santuokinė priesaika
3. Kunigas jaunuosius pakviečia:
Kadangi tikrai ryžtatės sudaryti šventą vyro ir moters sąjungą, paduokite vienas kitam dešinę ranką ir Dievo bei Bažnyčios akivaizdoje vienas kitam prisiekite.
Jaunieji paduoda rankas. Kunigas gali ant jų uždėti stulą (diakonas stulos neuždeda). Kiekvienas prisiekia atskirai.
4. Jaunasis sako:
Aš, N, imu tave, N, savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, - visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!
Jaunoji sako:
Aš, N, imu tave, N, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, - visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!
5. Jeigu dėl kokių nors priežasčių priesaiką labiau tinka priimti klausiant, kunigas klausia jaunąjį:
N, ar tu imi N savo žmona ir prisieki visada būti jai ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, - visą gyvenimą ją mylėti ir gerbti?
Jaunasis: Prisiekiu!
Vadovas klausia jaunąją:
N, ar tu imi N savo vyru ir prisieki visada būti jam ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, - visą gyvenimą jį mylėti ir gerbti?
Jaunoji: Prisiekiu!
Priesaikos patvirtinimas
6. Kunigas (diakonas), nuėmęs nuo rankų stulą, sako:
Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, testiprina Viešpats savo malone ir jus dosniai telaimina.
Kunigas (diakonas) sutuoktinius peržegnoja (nieko nesakydamas). Paskui taria:
Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!
Arba:
Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, pirmuosius žmonijos tėvus - vyrą ir moterį - rojuje sujungęs Dievas, Kristaus malone testiprina ir tepalaimina (nieko nesakydamas, peržegnoja sutuoktinius). Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria.
7. Kunigas kreipiasi į liudytojus:
Jūs, kurie čia esate, būsite liudytojai, kad ši santuoka sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta Bažnyčios.
Dabar visi pagarbinkime Dievą:
Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius!
Žiedų palaiminimas ir įteikimas
8. Kunigas laimina žiedus (ir vainikėlį):
Tepalaimina Viešpats šiuos žiedus, kuriuos vienas kitam įteiksite kaip meilės ir ištikimybės ženklą.
Kitos žiedų pašventinimo maldos. Žiedus (ir vainikėlį) galima pašlakstyti švęstu vandeniu ir įteikti jaunavedžiams. Šie juos užmauna vienas kitam ant dešinės rankos bevardžio piršto. Kiekvienas gali sakyti:
9. Jaunasis:
N, imk šį žiedą - mano meilės ir ištikimybės tau ženklą -vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Jaunoji:
N, imk šį žiedą - mano meilės ir ištikimybės tau ženklą -vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
10. Galima pagiedoti tinkamą giesmelę ar himną.
Visuotinė malda
Santuokinis palaiminimas
12. Sutuoktiniai atsiklaupia. Kunigas sudėtomis rankomis pakviečia melstis:
Nuoširdžiai melskime Dievą laiminti šiuos jaunavedžius, kad, Sakramento malonėmis šiandien apdovanoti, ir visuomet patirtų Aukščiausiojo pagalbą.
Kiti paraginimai.
Visi pasimeldžia.
13. Kunigas, atsigręžęs į sutuoktinius, ištiesęs rankas virš jų, kalba tolesnę maldą, kurioje suskliaustus žodžius galima praleisti, atsižvelgiant į sutuoktinių amžių ar pan. aplinkybes.

Dieve, tu savo galybe visa iš nieko sukūrei
ir pasauliui išmintingus kelius nužymėjai.
Sukūrei ir žmogų, į save panašų,
sukūrei vyrą ir moterį ir paskelbei,
kad jiedu jungsis į neišardomą šeimą
ir drauge kurs savo laikinąjį ir amžinąjį likimą.

Dieve, šventąjį santuokos ryšį
tu pakėlei į sakramento garbę,
kad jis vaizduotų tyrą ir vaisingą
Kristaus ir Bažnyčios meilę.

Žmonijos aušroje įsteigęs vyro ir moters sąjungą,
Dieve, ją tokia palaima apdovanojai,
kad nė žmonių kaltės jos nepanaikino.

Pažvelk dabar meiliai į šiuos jaunavedžius,
trokštančius tavo palaimos!
Siųsk jiems Šventosios Dvasios dovanų
ir įliek savo meilės į jų širdis,
kad santuokoje būtų vienas kitam ištikimi.

Papuošk jaunąją N meilumu bei romumu!
Tegul ji sau pavyzdžiu ima šventąsias moteris,
kurių žygdarbius šlovina Raštai.

Tegul jie visada pasitiki vienas kitu,
tegerbia vienas kitą
kaip lygiavertį žemės gyvenimo bendrakeleivį,
pašauktą į tavo malonę ir šventumą,
ir tegul vienas kitą taip myli,
kaip Kristus myli Bažnyčią, o Bažnyčia - Kristų.

Karštai meldžiame šiems sutuoktiniams,
Viešpatie, tavo malonės,
Kad jie visuomet vienas kitam meilūs ir ištikimi pasiliktų,
o kitiems žmonėms duotų skaistaus gyvenimo pavyzdį
ir, Evangelijos įkvėpti, garbingai liudytų Kristų.

(Leisk jiems susilaukti įpėdinių,
dorai juos išauklėti ir džiaugtis vaikų ir vaikaičių gerove.)

Suteik jiems žemėje garbingą amžių,
o danguje - nesibaigiančią laimę.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi:Amen.
Kitos palaiminimo maldos.
14. Jeigu sutuoktiniai Švenčiausiojo nepriims, vadovas visus palaimina:
Visus jus, čia esančius, tepalaimina visagalis Dievas Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.
Visi:Amen!
15. Labai tiktų apeigas baigti giesme.
16. Jungtuvių apeigas galima baigti paprastu palaiminimu: „Tepalaimina jus visagalis Dievas Tėvas ...“ arba kuria kita malda.
17. Pabaigus apeigas, sutuoktiniai, liudytojai ir vadovas pasirašo Santuokų knygoje. Pasirašyti gali arba zakristijoje, arba jungtuvių vietoje, bet ne ant altoriaus

Banner