Taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE SANTUOKA.LT TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1. „Reklamos partneris“, UAB, juridinio asmens kodas 302891748 , PVM mokėtojo kodas LT100007379217 , buveinės adresas Kalvarijų g. 125-821, Vilnius (toliau – Paslaugų teikėjas), paslaugų teikimo interneto svetainėje santuoka.lt/ (toliau - Interneto Svetainė) taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja Paslaugų teikėjo Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.
2. Prieš pradėdamas naudotis Interneto Svetaine ir joje Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis, Užsakovas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Paslaugų teikėjo Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis Užsakovas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.
3. Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.
4. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
5. Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.
6. Užsakovas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir (arba) pirkti prekes Interneto Svetainėje.
 
2. Užsakovo teisės ir pareigos
1. Užsakovas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Paslaugų teikėjui.
2. Juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas įgalioto juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.
3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, užsakovas taip pat patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį paslaugų teikėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Paslaugų teikėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Užsakovo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
4. Pinigų grąžinimo garantija Užsakovas gali pasinaudoti, jeigu paslauga buvo neaktyvuota, netransliuojama, ne vėliau kaip po 72 val. nuo apmokėjimo patvirtinimo.
5. Užsakovas įsipareigoja, kad pateikiamos reklaminės medžiagos turinys nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ar asmeninių neturtinių teisių. Užsakovas sutinka ir įsipareigoja kompensuoti bet kokius nuostolius, kuriuos Paslaugų teikėjas patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl Užsakovo pateikiamos reklaminės medžiagos turinio autorystės, turtinių ir neturtinių teisių, ar kitų nuosavybės teisių pažeidimų.
6. Atsakyti už reklaminėje medžiagoje pateiktos informacijos teisingumą ir jos turinio neprieštaravimą Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 
3. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos
1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 72 val. nuo pinigų gavimo momento, aktyvuoti skelbimą interneto svetainėje.
2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos užsakovo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.
3. Paslaugų teikėjas neatsako už netinkamą užsakymo atlikimą ir neatlikimą, jeigu užsakymo įvykdyti ar tinkamai atlikti neįmanoma del Užsakovo veiksmų ar neveikimo, nuo kurio priklauso tinkamas užsakymo įvykdymas.
4. Paslaugų teikėjas, turi visišką teisę koreguoti užsakovo pateiktą informaciją: lietuvių kalbos korekcijos, redaguoti tekstus.
5. Paslaugų teikėjas turi teisę netransliuoti skelbimo, jeigu jis yra įžeidžiančio pobūdžio, nekorektiškas, parašytas ne valstybine Lietuvių kalba ir pan.
 
4. Apmokėjimas
1. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Užsakovo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto Svetainėje nurodytą Paslaugų teikėjo arba Paslaugų teikėjo įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą. Mokėjimai taip pat gali būti atliekami grynaisiais pinigais atvykus į Paslaugų teikėjo buveinę: Kalvarijų g. 125-821, Vilnius.
2. Užsakovui pateikiamas papildomas paskaičiavimas, jeigu užsakymo atlikimo metu Užsakovas keičia užsakymo kiekį, arba užsako papildomas paslaugas.
3. Užsakovui neatsiskaičius šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Paslaugų teikėjas turi teisę netransliuoti užsakymo.
4. Atliktų darbų priėmimas įforminamas sąskaitos-faktūros gavimu ir apmokėjimu.
5. Šalys pilnai atleidžiamos nuo atsakomybės, jei sutarties sąlygų nevykdymas bus Force-majeurre aplinkybių pasekmė pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (Force-majeurre) aplinkybėms, taisykles.
 
5. Sutarčių sudarymo tvarka
1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas yra visiškai atsakingas už savo siūlomos prekės ar paslaugos kokybę ir atlikimą. Paslaugų teikėjas paslaugų neteikia ir prekių neparduoda, t. y. Paslaugų teikėjas nėra šių prekių ir (ar) paslaugų pardavėjas, nebent tai tiesiogiai būtų nurodyta prie konkretaus pasiūlymo.
2. Susitarimas su Užsakovu visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente. Užsakovas prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.
3. Prekių ar paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato Paslaugų teikėjas, kurios pateikiamos užsakymo metu ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.
4. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Paslaugų teikėjas, sudarydamas sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis su vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais.
5. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Užsakovas atlieka mokėjimą. Paslaugų teikėjas gavęs mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Užsakovui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.
6. Sudarant sutartį: 1. Interneto Svetainėje išsirenkama prekė/paslauga; 2. Perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Interneto Svetainėje pateikiama informacija apie konkrečią prekę/paslaugą; 3. Susipažinus su šia informacija, Interneto Svetainėje paspaudžiama nuoroda „užsakyti" ar kita analogiška nuoroda; 4. Nurodomas ketinamų įsigyti prekių ar paslaugų skaičius, pirkėjo el. pašto adresas ir kiti prašomi duomenys; 5. Perskaitomos Taisyklės ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „sutinku su šiomis taisyklėmis"; 6. Pasirenkamas mokėjimo būdas ir užbaigiamas pirkimas.
7. Elektronine forma Interneto Svetainėje sudaroma sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Paslaugų teikėjas per nustatytą laiką gauna užsakymo patvirtinimą ir apmokėjimą. Jeigu aukščiau nurodyta sąlyga neįvyksta, t.y. jei per nustatytą terminą Paslaugų teikėjas negauna atitinkamo užsakymo patvirtinimo, kuris yra nurodytas pasiūlymo sąlygose, sutartis neįsigalioja ir nesukuria jos šalims jokių teisių ir pareigų. Ši sutarties įsigaliojimo sąlyga yra esminė elektronine forma Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlyga.
8. Užsakovas, pastebėjęs Paslaugų teikėjo pateiktoje, aktyvuotoje ir prakoreguotoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Paslaugų teikėjui el. paštu info@santuoka.lt arba telefonu +37068448502 darbo dienomis nuo 09.00 val. iki 17.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą užsakovui suteikiama užsakovo nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).
 
6 Teisė atsisakyti sutarties
1. Užsakovas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Paslaugų teikėjui per 24 val. nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo, nurodęs priežastis. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: 1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Paslaugų teikėjas visiškai įvykdys sutartį; 2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų.
 
7 Duomenų apsauga
1. Asmeninę fizinio ar juridinio asmens informaciją prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neatskleisti Užsakovo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugų teikėjo vartotojų su Užsakovo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant: a) paklusti teisminei procedūrai; b) užtikrinti Taisyklių laikymąsi; c) reaguoti į vartotojų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą; d) apginti Paslaugų teikėjo teises, nuosavybę arba užtikrinti jos, vartotojų ir visuomenės saugumą.
2. Užsakovas bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pateikdamas apie tai atitinkamą raštišką pranešimą Paslaugos teikėjui.
3. Paslaugų teikėjas, kaip duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardintas teises, susijusias su užsakovo asmens duomenų tvarkymu:
- gauti iš Paslaugų teikėjo informaciją apie užsakovo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
- gauti iš Paslaugų teikėjo informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Užsakovo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius pusę metų (6 mėnesius);
- reikalauti ištaisyti, sunaikinti Užsakovo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.
4. Paslaugų teikėjo Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie Užsakovą yra naudojami sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Paslaugų teikėjas turi teisę naudoti tik gavusi užsakovo sutikimą.
5. Paslaugų teikėjo Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie Užsakovo teikiamas paslaugas, parduodamas prekes, yra viešai transliuojami ir skelbiami. Užsakovas sutinka, kad šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Paslaugų teikėjas turi teisę naudoti. Užsakovui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Dėl naujai įsigaliojančių asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų atnaujinome UAB „Reklamos partneris“ sutarties Bendrąsias sąlygas. Jas patikslinome ir papildėme nuostatomis, kurios ne tik atitinka naujuosius reikalavimus, bet ir yra aiškesnės bei užtikrina Jūsų interesų apsaugą. Atnaujintos sutarties sąlygos įsigalioja 2018 metų gegužės 25 dieną, su
jomis bei UAB „Reklamos partneris“ Privatumo ir slapukų politika galite susipažinti tinklalapyje Santuoka.lt

Kokiais tikslais UAB „Reklamos partneris“ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis?
Įprastai UAB „Reklamos partneris“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
- teikiant paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis
- vertinant klientų mokumą ir vykdant įsiskolinimo valdymą
- kitais tikslais, susijusiais su įmonės vidaus administravimu.
Kokie asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi?
UAB „Reklamos partneris“ gali rinkti ir tvarkyti šių kategorijų asmens duomenis:
- pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams pasiekti: vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.
- duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar paslaugoms ir prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.
- kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.
Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys gali būti renkami vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su UAB „Reklamos partneris“ sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį.
UAB „Reklamos partneris“ teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai UAB „Reklamos partneris“ informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą.
Jūsų sutikimu UAB „Reklamos partneris“ gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami geriausiai Jūsų poreikius atitinkantys pasiūlymai, paremti Jūsų vartojimo įpročiais).
Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys?
UAB „Reklamos partneris“ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.
Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga UAB „Reklamos partneris“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant paslaugas, UAB „Reklamos partneris“ tvarko informacinius duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų
teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Tvarkant asmens duomenis klientas gali būti priskiriamas tam tikrai kategorijai, kad turėtume galimybę teikti maksimaliai individualizuotus pasiūlymus, pritaikytume turinį pagal vartotojo interesus, informuotume apie naudingas prekes bei paslaugas. Tai daroma ieškant naudingiausio pasiūlymo Jums, nesukelia jokių teisinių padarinių ir neįtakoja Jūsų sprendimų. UAB „Reklamos partneris“ imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad
asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Kam UAB „Reklamos partneris“ teikia ar gali teikti asmens duomenis?

- pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant: a) paklusti teisminei procedūrai; b) užtikrinti Taisyklių laikymąsi; c) reaguoti į vartotojų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą; d) apginti Paslaugų teikėjo teises, nuosavybę arba užtikrinti jos, vartotojų ir visuomenės saugumą.

- kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl aptarto konkretaus atvejo.
Kokias Jūs turite teises?
- Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Reklamos partneris“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Reklamos partneris“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis
- kreiptis į UAB „Reklamos partneris“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus , išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs
- kreiptis į UAB „Reklamos partneris“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus
- nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais
Kur galite kreiptis dėl savo teisių?
Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į UAB „Reklamos partneris“ buveinę, el. paštu info@santuoka.lt Visada siekiame išspręsti iškilusius nesklandumus taikiai ir operatyviai, ieškome teisingo sprendimo.
Ką turėtumėte žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu?
UAB „Reklamos partneris“ itin gerbia savo klientų privatumą. Neįkyrime pasiūlymų gausa ir intensyvumu. Atrenkame tik tai, kas, mūsų nuomone, Jums gali būti išties įdomu ir naudinga. Dalinamės vertinga informacija. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi Jūsų sutikimu, išreikštu sudarant sutartį su UAB „Reklamos partneris“ ir (arba) teisėto intereso pagrindu, su sąlyga, jog nesate atsisakę gauti pasiūlymų. Mūsų bendravimo su klientais patirtis
rodo, kad panašaus pobūdžio informacija yra neabejotinai naudinga. Turėdami Jūsų sutikimą ir/ar veikdami teisėto intereso pagrindu tais atvejais, kai nesate išreiškę nesutikimo dėl šio duomenų tvarkymo, laikome, kad galėsime su Jumis susisiekti Jūsų nurodytais kontaktais (telefonu, el. paštu, adresu). Jei esate atšaukęs savo sutikimą ar išreiškęs atsisakymą UAB „Reklamos partneris“ Jums neteiks savo pasiūlymų.
Siekdami savo klientams teikti tik naudingiausius, jiems labiausiai pritaikytus pasiūlymus, naudojame paslaugų sutartyje pateiktus, su sutarties vykdymu susijusius, paslaugų panaudojimo duomenis. Remdamiesi jais, galime suskirstyti į kategorijas pagal įvarius parametrus, kad teiktume individualizuotus, efektyvius pasiūlymus.
Jūsų sutikimu, išreikštu sudarant sutartį su UAB „Reklamos partneris“ bei tais atvejais, kai duomenys rinkodaros tikslais tvarkomi teisėto intereso pagrindu, tiesioginės rinkodaros tikslu naudojamus asmeninius duomenis tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti UAB „Reklamos partneris“ pasiūlymus, bet ne ilgiau nei Jūs naudositės UAB „Reklamos partneris“ paslaugomis, arba pageidausite susisiekti ateityje, taip išreikšdami norą bendrauti ir gauti pasiūlymus ateityje.
Norėdami atšaukti savo sutikimą ar pakeisti savo sutikimo apimtį, galite tai padaryti Jums patogiausiu būdu: atvykti į UAB „Reklamos partneris“ buveinę, siųsdami laišką el. paštu info@santuoka.lt arba paskambinę telefonu +370 657 72623.
Ką turėtumėte žinoti apie mūsų sudarytos sutarties sąlygų pasikeitimus?
Dėl naujai įsigaliojančių asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų, nežymiai keičiasi ir mūsų sutarties Bendrosios sąlygos. Jas papildome nuostatomis, užtikrinančiomis atitikimą naujajam teisiniam reguliavimui.
Ką turėtumėte žinoti apie UAB „Reklamos partneris“ privatumo ir slapukų politikos pasikeitimus?
Kartu su naujaisiais pasikeitimais asmens duomenų apsaugos srityje, atnaujinome UAB „Reklamos partneris“ Privatumo bei slapukų politiką, su kuria galite susipažinti tinklalapyje Santuoka.lt
Suprantame ir vertiname tai, kad privatumas bei asmens duomenų apsauga yra itin svarbūs, todėl iškilus klausimams dėl pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu, telefonu, atvykus į buveinę.

 
8 Kitos sąlygos
1. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra tvarkyti ir naudoti kaip rekomendacijas, rinkodaros tikslais, pateiktą Užsakovo informaciją apie Užsakovo teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes, jau ir po sutarties nutraukimo, arba netęsimo. Užsakovas turi teisę, raštiškai pateikti prašymą, kad tai būtų nutraukta, prieš 1 mėn.
2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.
3. Užsakovas sutinka su tuo, kad Paslaugų teikėjas turi teisę siųsti Užsakovui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.
4. Ši sutartis įsigalioja nuo apmokėjimo momento.
5. Sutartis gali būti sudaroma pasirašant tiesiogiai ar naudojant faksimalinį ryšį, elektroninį paštą, elektroninio parašo paslaugą. Užsakymas laikomas patvirtintu Užsakovui sumokėjus užsakyme nustatyta tvarka visą užsakymo sumą. Nuo pinigų už pirmą užsakymą sumokėjimo momento Sutartis ir Priedas laikomi pradėta vykdyti.
6. Visi šios Sutarties Priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir Įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
7. Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo įsipareigojimų apmokėti Vykdytojui pateiktas sąskaitas už jam suteiktas paslaugas iki sutarties nutraukimo datos.
8. Bet kokie sutarties priedai, papildymai ir pakeitimai galioja tik tuomet, kai jie įforminti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų, faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu, jeigu šalys yra sutarusios.
9. Visi ginčai ir nesutarimai dėl sutarties sąlygų pakeitimo bei papildymo, įsipareigojimų nevykdymo, sprendžiami šalių derybose. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Teisme, esančiame Vilniaus mieste, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo reklaminės medžiagos ir informacijos turinį ir jos kalbą. Užsakovas užtikrina, kad jo pateikta reklaminė medžiaga ir informacija (tekstinė, grafinė, vaizdinė ar bet kokia kita) nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ar neturtinių teisių, įskaitant autorinių teisių ir gretutines teise. Trečiųjų asmenų pretenzijų atveju Užsakovui tenka prievuolė atsakyti prieš trečiuosius asmenis ir atlyginti žalą, trečiųjų asmenų patirtą dėl Užsakovo pateiktos ir neteisėtai panaudotos reklaminės medžiagos bei informacijos.
11. Paslaugų teikėjas teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
 
Privatumas santuoka.lt portale
Cookies (slapukų) naudojimas

1. Santuoka.lt portale cookies (slapukai) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą o taip pat atliekant statistinius tyrimus. Cookies Jums palengvina naudojimąsi mūsų svetaine ir leidžia pateikti Jums konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Santuoka.lt pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios mūsų paslaugos Jums gali neveikti.
Asmeninės informacijos naudojimas
1. Mes stengiamės suteikti Jums kiek įmanoma daugiau kontrolės tvarkant savo asmeninius duomenis; mums svarbu, kad apsilankę mūsų svetainėje, Jūs jaustumėtės patogiai.
2. Santuoka.lt saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
3. Santuoka.lt gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą santuoka.lt svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) prekių ir (arba) paslaugų užsakymams o tai pat, gavus atskirą išankstinį Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais. Demografiniai duomenys (pvz. amžius ar lytis) gali būti naudojami siekiant svetainę geriau pritaikyti konkretaus lankytojo poreikiams, demonstruoti specialiai pagal jo poreikius atrinktą turinį.
4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti.
5. Santuoka.lt neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.
6. Santuoka.lt lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.
7. Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama Jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad galėtume tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus ir teikti paslaugas, pataisykite ją nedelsdami. Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Santuoka.lt ištaisytų ar sunaikintų jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti santuoka.lt paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas.
UAB „Reklamos partneris“, įm. Kodas 302891748, Kalvarijų g. 125-821, Vilnius, atsako už Jūsų pateiktos asmeninės informacijos tvarkymą.
 
Autorinės naudojimosi taisyklės, portalo Santuoka.lt, bendros

1. Bendrosios nuostatos
UAB „Reklamos partneris“, adresas: Kalvarijų g.125-821, Vilnius (toliau – Paslaugų teikėjas) suteikia Jums galimybę naudotis portalu santuoka.lt (toliau - Portalas). Paslaugų teikėjas siūlo Jums Portale susipažinti su įvairaus pobūdžio naujienomis, reklama bei aktualia informacija vestuvių, švenčių temomis ir kitomis informacinėmis temomis (toliau - Turinys). Šis Turinys yra prieinamas kiekvienam asmeniui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.
 
2. Autorinės teisės
Paslaugų teikėjas ir kiti Turinio teikėjai pasilieka visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Portalo Turinį, Portalo dizainą ir naudojamą programinę įrangą.
​ Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Portale skelbiamą Turinį Jūs turite gauti Paslaugų teikėjo sutikimą.
​ Draudžiama keisti arba šalinti iš Portalo informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar kitą informaciją.
​ Tuo atveju, jei patalpinate Portale tam tikrą informaciją (straipsnius, nuotraukas, vaizdo ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate Paslaugų teikėjui neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Portalo.
 
3. Privatumo politika
2. Paslaugų teikėjas tvarko ir saugo Portalo vartotojų asmens duomenis. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63‑1479; 2008, Nr. 22-804; 2011, Nr. 65-3046) (toliau – ADTAĮ) 31 straipsniu ir Duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262 (Žin., 2002, Nr. 20-768; 2005, Nr. 144-5249)
3. Paslaugų teikėjo Portale cookie (slapukai) naudojami Portalo lankomumo ir Portalo populiarumo statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Paslaugų teikėjas turi teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje.
 
4. Draudžiami veiksmai
8. Portalo vartotojams draudžiama talpinti tokią informaciją, kuri nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
9. Portalo vartotojams draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises.
10. Portalo vartotojams draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.
11. Portalo vartotojams draudžiama talpinti nuorodą į Portalą tokiuose tinklalapiuose, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiklą.
12. Portalo vartotojams yra draudžiama kenkti Portalo sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems juo naudotis.
 
5. Atsakomybės
1. Paslaugų teikėjas stengiasi užtikrinti sklandų Portalo veikimą, tačiau nesuteikia vartotojams jokių garantijų dėl Portalo nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Portalo ar tam tikros jo dalies veikimą.
2. Paslaugų teikėjas neatsako už Portalo Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Paslaugų teikėjas gali atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.
3. Paslaugų teikėjas neatsakome už vartotojų komentarų turinį ir pasilieka teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisykles ar teisės aktai. Paslaugų teikėjas turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Portale patalpintus vartotojų komentarus.
4. Naudodami Portalą Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Portalo Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.
5. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, Paslaugų teikėjas neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Portale pateikiamo Turinio, dėl Portalo veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Portale patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.
6. Paslaugų teikėjas neatsako už Portale pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama ir teikiamomis paslaugomis ar prekėmis..
7. Tais atvejais, kai Portale yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, Paslaugų teikėjas neatsako už juose pateiktos informacijos turinį, tokių portalų neprižiūri, jų neatstovauja ir nekontroliuoja.
8. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už kitų asmenų šių Taisyklių punktuose nurodytos informacijos ar nuorodų patalpinimą Portale bei dėl to kilusią bet kokią žalą.
 
6. Baigiamosios nuostatos
1. Paslaugų teikėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.
2. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, Paslaugų teikėjas perduoda visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
3. Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Portale. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 
Nuotraukų kėlimo ir pateikimo žurnalui SANTUOKA.lt taisyklės

1. Terminas
​ Nuotraukų pateikimo laikas yra neribotas, nuotraukos saugomos archyvuose 1 metus ir naudojamos tik su rašytiniu patvirtinimu: žurnale „Santuoka.lt“, interneto portaluose santuoka.lt, vestuviupartneris.lt, parodose, seminaruose ir kitose rinkodaros tikslais pasirinktose vietose. Nuotraukos privalo būti įkeltos į portalą santuoka.lt kartu su jaunavedžių ir fotografų sutikimais.

2. Reikalavimai nuotraukai:
Nuotrauka privalo būti:
1. Spalvota
2. Stati
3. Joje turi būti abu jaunavedžiai
4. Ryški, geros kokybės
5. Minimali rezoliucija 300 pikselių
6. Estetiška


Nuotraukoje negali būti:
1. Kiti asmenys, išskyrus jaunavedžius
2. Gyvūnai, paukščiai ir kt.
3. Tik vienas iš jaunavedžių

3. Nuotraukų naudojimas ir autoriaus teisės
1. Asmenys, įkėlę nuotrauką (-as), visiškai atsako, įsipareigoja ir užtikrina, kad pateikta nuotrauka nepažeis jokių tretiems asmenims priklausančių turtinių ir neturtinių ar asmeninių neturtinių teisių. Asmenys, įkėlę nuotrauką (-as) sutinka ir įsipareigoja kompensuoti bet kokius nuostolius, kuriuos Paslaugų teikėjas (UAB „Reklamos partneris“) patirtų, dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl asmenų keliančių nuotraukas ir jose esančių asmenų, turtinių ir neturtinių teisių, ar kitų nuosavybės teisių pažeidimų. 
2. Asmenys įkėlę nuotraukas, visiškai atsako už pateiktos nuotraukos ir dokumentų informacijos teisingumą ir jos turinio neprieštaravimą Lietuvos Respublikos teisės aktams.
3. Paslaugų teikėjas, turi visus įgaliojimus ir teises, atsirinkti tinkamas nuotraukas, spausdinimui žurnale „Santuoka.lt“ ir interneto portaluose: santuoka.lt , santuoka.lt , parodose, seminaruose ir kitose rinkodaros tikslais pasirinktose vietose, be trečiųjų asmenų įsikyšimo, prašymo ar reikalavimo.
4. Asmenys, nenorintys, kad jų nuotraukos būtų naudojamos, po jų įkėlimo ir sutikimo, spausdinamos ir kitaip naudojamos rinkodaros tikslais, privalo raštiškai atsiųsti prašymą nuotraukas pašalinti iš duomenų archyvo, el. paštu: info@santuoka.lt . Nuotraukos panaudotos reklaminėje medžiagoje iki raštiško atsisakymo, laikomos teisėtai naudojamos ir Paslaugų teikėjas už tai neatsako.


SKELBIMO TALPINIMO TAISYKLĖS
Talpindami savo skelbimus Santuoka.lt portale Jūs esate susipažinę ir sutinkate su žemiau išvardintomis taisyklėmis:

1. Bendrosios nuostatos
6. Skelbimus gali mokamai ir nemokamai talpinti visi registruoti svetainės lankytojai, kurie yra tiesioginiai skelbime nurodytų paslaugų tiekėjai/pirkėjai.
7. Mokamų skelbimų talpinimo skaičius neribotas.
8. Nemokamų skelbimų skaičius ribojamas, jis negali būti skelbiamas daugiau kaip vieną kartą.
9. Ribojami ir / arba šalinami skelbimai, kurie neatitinka tikslinės vartotojų grupės.
10. Draudžiama savo skelbimuose skelbti įžeidžiančią, melagingą, neetišką bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.
11. Skelbimas privalo būti patalpintas tik į jo turinį atitinkančią kategoriją aiškiai išdėstytas.
12. Kartu su skelbimu talpinamos nuotraukos, tekstas, vaizdo įrašai, straipsniai, baneriai, turi atitikti skelbimo turinį, negali būti įžeidžiantys, melagingi ar prieštaraujantys Lietuvos Respublikos įstatymams.
13. Talpindami skelbimą Jūs prisiimate visą atsakomybę už skelbimo turinį.
14. Taisyklių neatitinkantys skelbimai bus koreguojami be atskiro įspėjimo.
15. Vartotojai pažeidę taisykles bus šalinami be atskiro įspėjimo.
16. Portalo administracija pasilieka teisę savo nuožiūra ir be atskiro perspėjimo koreguoti skelbimus nekeisdama jų esmės arba šalinti juos be atskiro įspėjimo.
17. Skelbimas privalo būti rašomas valstybine lietuvių kalba.
18. Nuo 2018 m. sausio 1d. įsigaliojus LR įstatymas, draudžiantis alkoholio reklamą, draudžiama kelti nuotraukas, straipsnius su alkoholio gėrimais, kuriuose matosi konkretūs alkoholio prekių ženklų pavadinimai, logotipai, bei tekstai, kuriuose minimi alkoholio prekių ženklų pavadinimai. 
 
2. Kainoraščiai ir planai
7. Kainoraščiai. Portale pateikiami kainoraščiai į portalą santuoka.lt ir žurnalą „Santuoka.lt“. Portale santuoka.lt galima pasirinkti šiuos planus: MAXI, MEDI, MINI, MATOMAS skelbimas. Straipsnio transliavimas. Reklaminiai skydeliai. Žurnale „Santuoka.lt“ galima pasirinkti reklamai skirtą plotą. Reklamos užsakovas, pasirenka norimą planą ir pildo žemiau esančius laukus.
8. Planai. Plano MAXI paslaugų paketą sudaro: katalogas, katalogo subkategorija, veiklos raktažodžiai, veiklos pavadinimas, regionas, savivaldybė, adresas, telefonai, darbo laikas, svetainės, socialinių tinklų nuorodos, skelbimo tekstas, logotipas, nuotraukų galerija, vaizdo įrašų galerija, garso įrašų galerija, užimtumo grafikas, darbo patirtis, atstumas iki miesto, renginio nuoroda, renginio vaizdo įrašas, renginio nuotrauka, nuolaidos paslaugai, nuolaidos paslaugų aprašymas, nuolaidos terminas, skelbimo iškėlimo galimybė; straipsnis, reklaminis skydelis. Plano MEDI paslaugų paketą sudaro: katalogas, katalogo subkategorija, veiklos raktažodžiai, veiklos pavadinimas, regionas, savivaldybė, adresas, telefonai. Darbo laikas, svetainės, socialinių tinklų nuorodos, skelbimo tekstas, logotipas, nuotraukų galerija, vaizdo įrašų galerija, garso įrašų galerija, užimtumo grafikas, darbo patirtis, atstumas iki miesto, renginio nuoroda, renginio vaizdo įrašas, renginio nuotrauka, nuolaidos paslaugai, nuolaidos paslaugų aprašymas, nuolaidos terminas, skelbimo iškėlimo galimybė. Plano MINI paslaugų paketą sudaro: katalogas, katalogo subkategorija, veiklos raktažodžiai, veiklos pavadinimas, regionas, savivaldybė, adresas, telefonai, darbo laikas, elektroninis paštas, nuorodos į svetainę ir socialinius tinklus, skelbimo tekstas, logotipas, skelbimo iškėlimo galimybė. Plano MATOMAS paslaugų paketą sudaro: katalogas, katalogo subkategorija, veiklos pavadinimas, regionas, savivaldybė, telefonas. Plano STRAIPSNIAI paslaugų paketą sudaro: straipsnio tipas (mokamas ir nemokamas), kategorija, kategorijos subkategorija, pavadinimas, nuotrauka, tekstas. Plano REKLAMINIAI SKYDELIAI paslaugų paketą sudaro: reklaminiai skydeliai dideli – Rubrikoje KATALOGAS viršuje, apačioje; rubrikoje PRISIJUNGIMAI - kairėje ir dešinėje pusėse.
9. Žurnalo „Santuoka.lt“ kainoraščiai. Viršeliai: V2K – 1 viršelio antra pusė kairė pusė, V2D – viršelio 2 psl. dešinė pusė; V3K – galinio viršelio kairė pusė, V3D galinio viršelio dešinė pusė; V4 – galinis viršelis. F1 – 1 puslapis A5 formatui, F2 – 1/2 puslapio, F3 – 1/4 puslapio A5 formatui, F4 – 1/8 puslapio A5 formatui. Grafinis maketavimas: korekcija, naujas maketas.
3. Skelbimų, straipsnių, reklaminių skydelių pasirinkimas ir įkėlimas:
6. Katalogas. Skelbimas privalo būti patalpintas tik į jo turinį atitinkančią kategoriją. Pasirenkamas iš filtro vienas pasirinkimas. Pvz: patalpos vestuvėms; drabužiai vestuvėms ar kt.
7. Katalogo subkategorija. Pasirenkama kategorija atitinkanti subkategorija. Pasirenkamas iš filtro vienas pasirinkimas. Pvz: restoranai; sodybos; pilys ir pan.
8. Veiklos raktažodžiai. Pasirinkus kategoriją, kategorijos subkategoriją pasirenkami raktažodžiai, atitinkantys turinį. Raktažodžiai suteikia galimybę reitingavimui, populiarinimui, lengvesnei paieškai. Pasirenkamas iš filtro vienas pasirinkimas.
9. Pavadinimas. Skelbimo pavadinimo antraštėje privalo būti rašomas aiškus paslaugos pavadinimas: pvz: Fotografas Vardas Pavardė; Fotostudija „Vardas“; tik lietuviškomis raidėmis, ne daugiau kaip 30 simbolių. Pavadinimas turi būti aiškus. Draudžiama rašyti internetinių portalų adresus, jeigu jie nėra registruoti kaip įmonės pavadinimas. Draudžiama rašyti telefono numerius, šūkius, pasiūlymus, akcijas, nuolaidas ir pan.
10. Regionas. Pasirenkamas regionas, kurioje yra užsakovo gyvenamoji vieta arba buveinė. Pasirenkamas iš filtro vienas pasirinkimas.
11. Savivaldybė. Pasirenkama regione esanti savivaldybė, kurioje yra užsakovo gyvenamoji vieta arba buveinė. Pasirenkamas iš filtro vienas pasirinkimas.
12. Skelbimo terminas. Skelbimo transliavimo laikas ne mažiau kaip1 mėn. Ne ilgiau kaip 12 mėn.
13. Adresas. Rašomas pagal eiliškumą: Gatvės pavadinimas, namo ir patalpos numeriai, miestas arba rajonas. Prekybos centro vieta. Pvz: Gatvė g. 22-22, Vilnius; Gatvė g. 22-22, (PC „Pavadinimas“ II a.), Kaunas; Naujasis k., Vilniaus r.. Galimybė pridėti papildomai adresus. Vieta žemėlapyje (google žemėlapis rodo vietą pagal suvestą adresą)
14. Telefonas. Telefono numerius galima įrašyti kelis. Pvz: +370 666 66666, +370 6 66666
15. Darbo laikas. Pasirenkamas darbo laikas iš filtro
16. Elektroninis paštas. Laukelis, į kurį galite įvesti tik vieną el. pašto adresą. Pasirinkite dažnai tikrinamą ir prieinamą el. paštą, kad laiku pamatytumėte užklausas ir operatyviai į jas reaguotumėte.
17. Internetinio portalo nuoroda. Laukelis, į kurį galite įvesti vieną savo veiklą apibūdinančią nuorodą.
18. „Facebook“ profilio nuoroda. Laukelis, į kurį galite įvesti vieną savo veiklą apibūdinančią nuorodą.
19. „Youtube“ profilio nuoroda. Laukelis, į kurį galite įvesti vieną savo veiklą apibūdinančią nuorodą.
20. „Twitter“ profilio nuoroda. Laukelis, į kurį galite įvesti vieną savo veiklą apibūdinančią nuorodą.
21. „Blogger“ profilio nuoroda. Laukelis, į kurį galite įvesti vieną savo veiklą apibūdinančią nuorodą.
22. Skelbimo tekstas. Tekstas rašomas lietuviškomis raidėmis. Jeigu tekstas yra kita, ne valstybine kalba, privalo būti vertimas. Skelbimo tekstas (iki 2000 simbolių). Draudžiama teste rašyti telefono numerius, svetainės adresus, nuorodas, procentaliai vardijamas nuolaidas, teksto viduje rašyti didžiosiomis raidėmis, pateikti tekstą didžiosiomis raidėmis.
23. Logotipas. Segamas vienas paveikslėlis su logotipu, arba nuotrauka. Logotipas automatiškai pritaikomas prie tokio paties pločio, kad visi būtų vienodo dydžio. Draudžiama kelti paruoštus maketus, nuotraukas neatitinkančias veiklą, tokie paveiklėliai bus iš karto šalinami. Rekomenduojamas logotipo dydis – 186x159 px, jpg formatu.
24. Nuotraukų galerija. Įkeliant nuotraukas į portalą patvirtinate, kad Jūs esate nuotraukų autorius arba turite visus įgaliojimus skelbti bei valdyti įkeliamas nuotraukas. Nuotraukos keliamos JPG formate. Nuotraukos dydis turi būti ne daugiau kaip 300 KB. Nuotraukų kiekis iki 16 vnt. Nuotraukos privalo būti kokybiškos, aiškiai matomas vaizdas. Kiekviena nuotrauka keliama atskirai, po vieną. Visos nuotraukos automatiškai pritaikomos prie tokio paties pločio, kad visos būtų vienodo dydžio. Įkėlus nuotraukas galima keisti jų eiliškumą, „tempiant“ iš vienos vietos į kitą. Draudžiama kelti nuotraukas, nesusietas su skelbimo turiniu.Draudžiama kelti maketus, reklaminę sumaketuotą medžiagą.
25. Vaizdo įrašų galerija. Įkeliant vaizdo įrašus į portalą patvirtinate, kad Jūs esate vaizdo įrašų autorius arba turite visus įgaliojimus skelbti bei valdyti įkeliamus vaizdo įrašus. Rekomenduojamas dydis turi būti ne didesnis kaip 6 MB. Kiekis iki 4 vnt. Vaizdo įrašai privalo būti kokybiški, aiškiai matomo vaizdo. Kiekvienas vaizdo įrašas keliamas atskirai, po vieną. Draudžiama kelti vaizdo įrašus, nesusietas su skelbimo turiniu.
26. Garso įrašų galerija. Įkeliant garso įrašus į portalą patvirtinate, kad Jūs esate garso įrašų autorius arba turite visus įgaliojimus skelbti bei valdyti įkeliamus garso įrašus. Rekomenduotinas dydis turi būti ne didesnis kaip 3 MB. Kiekis iki 4 vnt. Garso įrašai privalo būti kokybiški, aiškiai girdimi. Kiekvienas garso įrašas keliamas atskirai, po vieną. Draudžiama kelti garso įrašus, nesusietas su skelbimo turiniu.
27. Užimtumo grafikas. Kalendorius, kuriame pažymima kurios dienos yra rezervuotos. Rezervuoti, panaikinti rezervaciją galima bet kuriuo metu.
28. Darbo patirtis. Įrašomas skaičius, nurodantis, kiek metų dirbate ir teikiate paslaugą.
29. Atstumas iki miesto. Įrašoma vietovė ir atstumas skaičiais, kiek kilometrų nuo miesto ar regiono yra nutolęs objektas.
30. Renginio nuoroda. Keliama nuoroda, nurodanti į puslapį su išsamia informacija apie rengiamus renginius, seminarus, prezentacijas, koncertus ir kitas šventes.
31. Renginio vaizdo įrašas. Keliamas vaizdo įrašas, kuriame yra informacija apie rengiamą renginį, koncertą ar kitas šventes. Vaizdo įrašas privalo būti kokybiškas, aiškiai matomo vaizdo. Rekomenduojamas dydis turi būti ne didesnis kaip 6 MB. Kiekis 1 vnt.
32. Renginio nuotrauka. Keliama nuotrauka grafinio maketo, kuriame kviečiama arba pranešama apie įvykstantį renginį, šventę, koncertą ar kitą šventę. Nuotrauka privalo būti kokybiška, aiškiai matomo vaizdo. Nuotraukos keliamos JPG formate. Nuotraukos dydis turi būti ne daugiau kaip 300 KB. Nuotraukų kiekis 1 vnt.
33. Nuolaida paslaugai. Skaičiais įrašoma nuolaida.
34. Nuolaidos aprašymas paslaugai. Pateikiama informacija, kam suteikiama nuolaida. Kaip sumuojama ir gaunama.
35. Nuolaidos terminas. Pažymimas nuolaidos terminas, nuo kada iki kada galioja.
36. Skelbimo iškėlimas. Skelbimus galima išsikelti. Aukščiausia pozicija VIP, vėliau rūšiuojama: skelbimai su 5 žvaigždutėmis, skelbimai su 4 žvaigždutėmis, skelbimai su 3 žvaigždutėmis, skelbimai su 2 žvaigždutėmis, skelbimai su 1 žvaigždute, skelbimai MAXI, MEDI, MINI, nemokami. Visi skelbimai rūšiuojami pagal abėcėlę, kiekvienos kategorijos.
37. Skelbimo iškėlimo terminas. Skelbimus galima iškelti pasirinkus dienų skaičių, žvaigždučių kiekį. Iškelti skelbimai galios tiek dienų, kiek bus pasirinkta. Kaina nurodyta vienos dienos. Pasirinkus 10 dienų, kaina dauginsis iš 10 ir t.t.
38. Straipsnio kategorija. Galimybė pasirinkti pateikti straipsnius mokamai ir nemokamai. Straipsnio tipas Mokamas: pasirenkama kategorija, subkategorija kurioje bus patalpintas straipsnis, straipsnio temos pavadinimas, prisegama nuotrauka, įrašomas tekstas. Tekstas rašomas lietuviškomis raidėmis. Jeigu tekstas yra kita, ne valstybine kalba, privalo būti vertimas lietuvių kalba. Skelbimo tekstas (iki 2000 simbolių). Įvedamame lauke, apačioje pildoma informacija apie pateikto straipsnio autorių, straipsnio įkėlimo data. Draudžiama tekste rašyti telefono numerius, svetainės adresus, nuorodas, procentaliai vardijamas nuolaidas. Teksto viduje rašyti didžiosiomis raidėmis, pateikti tekstą didžiosiomis raidėmis. Nemokamas. Pasirinkus straipsnio temą Nemokamas – galima rinktis iš kategorijų, į kurias galite įrašyti sveikinimus, tostus, žaidimus, pranešti apie rengiamas parodas, seminarus. Visa informacija, kuri pateikiama temoje Nemokamas yra talpinama portale, patikrinus Administratoriui. Draudžiama rašyti telefonus, kelti nuorodas, nurodyti autorių. Visa informacija gauta šiame straipsnio tipe perleidžiama svetainės autoriui. Papildomai patvirtinama Sutikimu, kad pateikta informacija nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų ir visa atsakomybė skiriama pateiktam asmeniui.
39. Reklaminiai skydeliai ir jų talpinimas. Reklaminiai skydeliai talpinami pasirinktoje rubrikoje KATALOGAS didelis viršuje – D/V, (ilgis 1100 px, aukštis 200 px), didelis apačioje – D/A, (ilgis 1100 px, aukštis 120 px). Rubrikoje PRISIJUNGIMAI dešinėje, M/P/D (ilgis 290 px, aukštis 220 px) ir kairėje pusėje – M/P/K (ilgis 290 px, aukštis 220 px). Reklaminiai skydeliai keičiasi, maksimalus pasikeitimo skaičius vienoje pozicijoje – 5 reklaminiai skydeliai. Termino pasirinkimas pasirinkus planą MAXI ne mažiau pasirinkto skelbimo termino. Pasirinkus kitus planus, individualiai sutartas transliacijos laikotarpis aptariams susiekus tiesiogiai su atsovaujančiu vadybininku. Reklaminių skydelių kaina priklauso nuo termino ir peržiūrų skaičiaus. Reklaminių skydelių tema privalo atitikti pasirinktos kategorijos temą. Reklaminių skydelių tema rubrikoje PRISIJUNGIMAI gali būti įvairi. Reklaminių skydelių maketas, siunčiamas atsakingam vadybininkui. Skydeliai patikrinami ir patvirtinami svetainės Administratoriaus.
40. Reklaminiai plotai žurnale „Santuoka.lt“. Plotų rezervacija žurnale „Santuoka.lt“ galima, tik gavus apmokėjimą ir patvirtinus užsakymą su atsakingu vadybininku, kuris susiekia nuo užklausos pateikimo datos, darbo dienomis, per 48 val.
41. Talpinti skelbimą. Užpildžius visus laukus, rekomenduojame dar kartą atidžiai patikrinti visus duomenis, kontaktus, tekstinę informaciją. Paspaudus „Talpinti skelbimą“, jeigu skelbimo informacija bus blogai užpildyta, sistema neleis išsaugoti skelbimo ir blogi laukai, bus pažymėti raudona spalva.
42. Aktyvavimas. Skelbimas, po patalpinimo, bus peržiūrėtas svetainės Administratoriaus ir aktyvuotas darbo dienomis, per 48 val.
43. Taisyklių patvirtinimas. Užpildžius laukus, privaloma susipažinti su Taisyklėmis, jeigu sutinkate, uždėti „varnelę“ šalia kurios parašyta: „Su visomis taisyklėmis sutinku“. Ir užbaigti pirkimą.
 
3. Privatumas
Jūsų privatumas yra gerbiamas ir jokia asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims (išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai) ar kaip kitaip neteisėtai naudojama.
 
4. Atsakomybė
Tinklalapio administracija neatsako už skelbimų turinį, juose minimų daiktų bei paslaugų kokybę, informacijos tikslumą, sandorių skaidrumą bei bet kokią žalą, patirtą naudojantis šiuo skelbimų portalu. Administracija pasilieka teisę bet kada keisti šias taisykles be atskiro įspėjimo, apie tai informavusi portale.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad talpinimo taisyklės galioja visiems skelbimams vienodai, nepriklausomai nuo skelbimo talpinimo datos arba galiojimo termino, galiojančių mokamų ir nemokamų paslaugų (skelbimo iškėlimas ir V.I.P. reklama).
 
Griežtai draudžiama Santuoka.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti portale esančią medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Santuoka.lt kaip šaltinį.