Banner

Civilinis kodeksas - Santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje

1. 58. Santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje
2. 59. Dėl vieno iš susituokiančiųjų ligos, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, santuoka gali būti registruojama sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Apie santuokos registravimo vietą pažymima santuokos sudarymo įrašo skiltyje „Pastabos“
3. 60. Jeigu vienas iš susituokiančiųjų yra laikomas laisvės atėmimo vietoje, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, santuoką registruoja laisvės atėmimo vietos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga. Apie santuokos registravimo vietą pažymima santuokos sudarymo įrašo skiltyje „Pastabos“
4. 61. Asmeniškai paduodant prašymą įregistruoti santuoką, taip pat turi būti pateikiami:
61.1 norinčių susituokti gimimo liudijimai;
61.2 ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę. Jei norintis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių.
5. 62. Civilinės metrikacijos įstaiga, priimdama prašymą, privalo norinčius susituokti supažindinti su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytomis santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka, pasiūlyti jiems pasitikrinti sveikatą ir iki santuokos įregistravimo dienos pateikti nustatytos formos sveikatos dokumentą, taip pat išaiškinti santuokos teisines pasekmes, jų, kaip būsimų sutuoktinių ir tėvų, teises bei pareigas ir įspėti dėl atsakomybės už kliūčių santuokai sudaryti nuslėpimą.
6. 63. Prašymas įregistruoti santuoką netenka galios, jeigu bent vienas iš asmenų, padavusių prašymą, nustatytu laiku be svarbių priežasčių neatvyksta įregistruoti santuokos arba prašymas atsiimamas. Jeigu norintys susituokti nustatytu laiku negali atvykti registruoti santuokos dėl svarbių priežasčių, jie iki paskirtos santuokos registravimo dienos apie tai turi pranešti civilinės metrikacijos įstaigai ir susitarti dėl kitos santuokos registravimo datos.
7. 64. Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais tuoktis asmenimis remiantis šių taisyklių 67 punktu. Santuokos registravimo ceremonijos organizavimo vietą norintys susituokti pasirenka remdamiesi šių taisyklių 69 punktu, pateikdami prašymą įregistruoti santuoką
8. 65. Apie prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje (prireikus – ir kitais civilinės metrikacijos įstaigos pasirinktais būdais) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas
9. 66. Jeigu prieš santuokos įregistravimą iš suinteresuoto asmens gaunamas prašymas, kad santuokai sudaryti yra teisės aktuose nustatytų kliūčių, civilinės metrikacijos įstaiga privalo:
66.1. atidėti santuokos registravimą ir įpareigoti prašymą pateikusį asmenį per tris dienas pateikti raštu prašyme nurodytų faktų įrodymus. Jeigu asmuo per tris dienas tokių įrodymų nepateikia, santuoka registruojama bendra tvarka;
66.2. jeigu raštu pateikiami įrodymai apie esančias kliūtis sudaryti santuoką, – civilinės metrikacijos įstaigos vadovo sprendimu sustabdyti santuokos registravimą ir, jei kyla ginčas, išaiškinti norintiems tuoktis asmenims jų teisę kreiptis į teismą dėl tokių įrodymų paneigimo. Tokiais atvejais santuoka registruojama tik tada, kai norintys susituokti asmenys pateikia civilinės metrikacijos įstaigai įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriuo prašymas dėl kliūčių sudaryti santuoką yra paneigtas kaip nepagrįstas.
10. 67. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.
Civilinės metrikacijos įstaigos vadovas norinčių susituokti prašymu ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienio valstybėje ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą) turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos. Tokiu atveju norintys susituokti asmenys turi pateikti atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.
11. 68. Darbuotojas, prieš registruodamas santuoką, privalo patikrinti, ar įvykdytos visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos.
12. 69. Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti (toliau vadinama – reprezentacinės vietos). Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje. Apie santuokos registravimo vietą pažymima santuokos sudarymo įrašo skiltyje „Pastabos“.
Santuoka registruojama dalyvaujant ketinantiems susituokti ir dviem liudytojams. Santuokos registravimo ceremonija organizuojama atsižvelgiant į susiklosčiusias tradicijas ir papročius. Santuokos registravimo procedūra atliekama lietuvių kalba.
Lietuvos Respublikos herbas ir valstybės vėliava privalo būti civilinės metrikacijos įstaigos patalpoje, kurioje organizuojama santuokos registravimo ceremonija, taip pat, esant galimybei, ir kitose santuokos registravimo ceremonijos organizavimo vietose. Santuoką registruojantys darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
13. 70. Santuoka registruojama įrašant santuokos sudarymo įrašą ir išduodant santuokos liudijimą.
14. 71. Pavardės sutuoktiniams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.31 straipsniu. Kai moteris pasirenka ar prie savo pavardės prisijungia sutuoktinio pavardę, jai suteikiama moteriška pavardės forma. Kai vyras pasirenka ar prie savo pavardės prisijungia sutuoktinės mergautinę pavardę, jam suteikiama vyriška pavardės forma, jai – moteriška pavardės forma.


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.1R-160
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr.1R-294)
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr.1R-267)
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2011 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.1R-306)
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2015 m. liepos 9 d. įsakymo Nr.1R-191

 

Banner