Banner

Dokumentai ir informacija dėl santuokos bažnyčioje

Informacija dėl santuokos bažnyčioje

 

Santuokos sakramentas 
„Santuokinę sąjungą, kuri vyrą ir moterį labai glaudžiai suvienija gyventi ir mylėti, nustatė ir savais įstatymais aprūpino Kūrėjas. Savo prigimtimi ši sąjunga yra skirta sutuoktinių gerovei ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tokiam pakrikštytųjų ryšiui Viešpats Kristus suteikė sakramento kilnumą.“
„Santuokos sakramentas yra Kristaus ir Bažnyčios vienybės ženklas. Sutuoktiniams jis suteikia malonę mylėti vienas kitą tokia meile, kokia Kristus pamilo savo Bažnyčią; tad sakramento malonė žmogišką sutuoktinių meilę daro tobulesnę, sustiprina jų nesuardomą vienybę ir juos pašventina kelyje į amžinąjį gyvenimą.“ Katalikų Bažnyčios Katekizmas 1660-1661

Sužadėtiniams, norintiems tuoktis mūsų parapijoje:
Norintieji tuoktis turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios raštinėje, ne vėliau kaip 5 mėnesiai prieš numatytą jungtuvių datą.
Kokių dokumentų reikia:
• Asmens dokumentų.
• Gimimo liudijimo.
• Krikšto liudijimo (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas). Dokumento galiojimo laikas - 6 mėnesiai.
• Sutvirtinimo sakramento pažymėjimo (jei nebūtų atžymėta Krikšto liudijime).
• Dokumento, liudijančio, kad anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos (laisvo stovio pažyma išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas. (Pastaba: šios dvi pažymos paprastai išduodamos kaip vienas dokumentas.) Dokumento galiojimo laikas - 6 mėnesiai.
• Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas). žr. mūsų parapijos ribos. Dokumento galiojimo laikas - 6 mėnesiai.
• Pažymos apie išklausytus Sužadėtinių pasiruošimo Santuokos sakramentui kursus.
• Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos sužinosite bažnyčios raštinėje.Lietuvos Valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis).Lietuvos vyskupų konferencijos 2012 m. balandžio 11 d. instrukcijoje "Dėl Santuokos įregistravimo parapijos santuokų knygoje ir civilinės metrikacijos įstaigoje bei dėl pasirengimo santuokos sakramentui programos įgyvendinimo" 5 punkte yra numatyta, kad "santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai jie susituokę civiliškai".Ar sudaryti civilinę santuoką Lietuvoje, ar užsienio valstybėje, sužadėtiniai gali pasirinkti patys, tačiau reikia atsižvelgti, kad jei civilinę santuoką jie sudarys užsienio valstybėje, ji dar prieš sudarant bažnytinę santuoką turės būti taip pat užregistruota civilinės metrikacijos įstaigoje Lietuvoje ne vėliau nei likus 1 savaitei iki bažnytinės santuokos.
Svarbu!
Sužadėtiniai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, priešsantuokinės apklausos anketą turi pildyti savo gyvenamosios vietos katalikiškoje parapijoje bei susisiekti su mūsų parapijos raštine dėl papildomų dokumentų.

 

Kur ir kada vyksta sužadėtinių parengimas Santuokos sakramentui Utenoje?
• Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namuose (Aušros g. 78, Utena), sužadėtiniai rengiami pagal Lietuvos Šeimos Centro parengtą programą. Keturi susitikimai po dvi temas.
• Kituose miestuose ar užsienyje gyvenantys sužadėtiniai parengimo Santuokos sakramentui kursus gali lankyti savo gyvenamoje parapijoje.

Būtina registracija utenos.sc@gmail.com, arba tel. +37062864386 Agnė 
 
• Primename pareigą sužadėtiniams atsakingai prieš Santuoką švęsti Sutaikinimo sakramentą (atlikti išpažintį).
• Mūsų parapijoje išpažinčių klausoma prieš Šv. Mišias arba susitarus su kunigu.
• Sužadėtinius, kurie neturi priėmę Suvirtinimo sakramento, nuoširdžiai kviečiame tuo iš anksto pasirūpinti.
• Paskutiniu Panevėžio vyskupo ordinaro nurodymu, be Sutvirtinimo sakramento, Santuokos sakramento teikti negalima.
 
Dėmesio!
Malonėkite nebarstyti plastiko skiaučių apiberiant jaunuosius! Galima barstyti tik natūralius žiedlapius natūraliai suyrančius gamtoje.
Malonėkite prie bažnyčios durų neleisti gyvų balandžių!

 

Šaltinis Utenos Dievo Apvaizdos parapija utenosparapija.lt


Banner