Banner

BAŽNYČIOS (KONFESIJŲ) NUSTATYTA TVARKA SUDARYTŲ SANTUOKŲ APSKAITA

1. 72. Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje įrašant santuokos sudarymo įrašą ir išduodant santuokos liudijimą

721. Į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigose įtraukiamos santuokos, sudarytos valstybės pripažintose religinėse bendruomenėse ir bendrijose: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, evangelikų baptistų (Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga), ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, septintosios dienos adventistų (Septintosios dienos adventistų Bažnyčia)
722. Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nustatytos formos pranešimą apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką (šių taisyklių priedas). Pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką (toliau – pranešimas) pildomas lietuvių kalba ir gali būti pateikiamas asmeniškai, faksu ar elektroniniu būdu. Jei pranešimas pateikiamas faksu ar elektroniniu būdu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo santuokos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarymo dienos civilinės metrikacijos įstaigai perduodamas pranešimo originalas
723. Apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai gali pranešti sutuoktiniai arba vienas iš jų, pateikdami antrąjį pranešimo egzempliorių ar Lietuvos Vyskupų Konferencijos 1999 m. rugpjūčio 25 d. patvirtintos formos santuokos liudijimą (toliau – bažnytinės santuokos liudijimas).
724. Jei sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis, kartu su šių taisyklių 722 ar 723 punktuose nustatytais dokumentais pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių, ir jo asmens tapatybės dokumento kopija. Šie dokumentai turi atitikti šių taisyklių 10 punkte nustatytus reikalavimus.
2. 73. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukiant į apskaitą remiamasi šių taisyklių 722 ar 723punktuose nustatyta tvarka pateiktu pranešimu ar bažnytinės santuokos liudijimu ir Gyventojų registro duomenų centrinės bazės duomenimis. Jei pranešime ar bažnytinės santuokos liudijime nurodyti duomenys ir Gyventojų registro duomenų centrinės bazės duomenys nesutampa, vadovaujamasi Gyventojų registro duomenų centrinės bazės duomenimis, išskyrus atvejus, nustatytus šių taisyklių 751 punkte.
3. 74. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka, sudaryta nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., įtraukiama į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
4. 75. Įtraukiant į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka po 2001 m. liepos 1 d. sudarytą santuoką, jeigu apie ją civilinės metrikacijos įstaigai pranešta šių taisyklių nustatyta tvarka per dešimt dienų po santuokos sudarymo, santuokos pradžia laikoma pranešime ar bažnytinės santuokos liudijime nurodyta santuokos data. Jeigu pranešimas ar bažnytinės santuokos liudijimas pateikiami praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo bažnyčios nustatyta tvarka, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.
Jei vienas iš sutuoktinių, sudariusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką po 2001 m. liepos 1 d., yra miręs, ir pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką civilinės metrikacijos įstaigai pateikiamas praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo, santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą neįtraukiama
751. Jei pateiktas pranešimas ar bažnytinės santuokos liudijimas neatitinka reikalavimų, keliamų jų formai ar turiniui, jei pranešime ar bažnytinės santuokos liudijime nurodyti asmens vardas, pavardė ar asmens kodas neatitinka Gyventojų registro duomenų centrinės bazės duomenų ir dėl to kyla abejonių dėl sutuoktinių tapatybės, taip pat jei nebuvo pateikti šių taisyklių 724punkte nustatyti dokumentai, santuoka į apskaitą neįtraukiama, o apie neatitikimus nedelsiant informuojami religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo ir (ar) sutuoktiniai. Jei šie asmenys pašalina minėtus neatitikimus ir pateikia civilinės metrikacijos įstaigai teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.
5. 76. Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą tik tas santuokas, kurios bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.
761. Jei civilinės metrikacijos įstaiga nustato, kad bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, santuoka į apskaitą neįtraukiama ir apie tai sutuoktiniams registruotu paštu išsiunčiamas pranešimas.
762. Tais atvejais, kai pranešime sutuoktinių pasirinktos pavardės po santuokos neatitinka pavardžių suteikimo ar darybos reikalavimų, santuokos sudarymo įraše įrašomos iki santuokos turėtos pavardės.
763. Civilinės metrikacijos įstaiga, pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktą pranešimą įtraukusi į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios santuokos įtraukimo į apskaitą sutuoktiniams išsiunčia pranešimą, kuriuo jie informuojami apie santuokos įtraukimą į apskaitą ir apie pareigą atsiimant santuokos liudijimą sumokėti valstybės rinkliavą. Apie kanoninėje vyskupijos jurisdikcijoje sudarytų santuokų, apie kurias teisės aktų nustatyta tvarka pranešė Katalikų Bažnyčios įgalioti (įpareigoti) asmenys, įtraukimą į valstybinę apskaitą kas pusę metų registruotu laišku, faksu ar elektroniniu paštu yra informuojama atitinkamos vyskupijos (ordinariato) kurija
764. Jei pranešime nurodyti sutuoktiniai jau yra tarpusavyje įregistravę santuoką, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka į apskaitą neįtraukiama. Forma
6. 77 Užsienio valstybėje, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares, kuriose bažnytinė santuoka prilyginama civilinei santuokai ir į valstybės apskaitą neįtraukiama, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka į apskaitą Lietuvos Respublikoje neįtraukiama.
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.1R-160
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr.1R-294)
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2012 m. kovo 26 d. įsakymo Nr.1R-92)
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2015 m. liepos 9 d. įsakymo Nr.1R-191)

Banner